Γενικά περί ενισχυτών
Δημοσιεύθηκε από: 704 Ημερομηνία: Μάρτιος 21, 2011, 17:06:18 μμ Εμφανίσεις: 1968
Περίληψη: Γενικά περί ενισχυτών

Τα κυκλώματα των ενισχυτών ταξινομούνται ανάλογα με την εφαρμογή και τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος. Το γενικό μέσο για την διαπίστωση των κυκλωμάτων ενισχυτών είναι η μεγαλύτερη απαίτηση εξόδου, τάσης ή ισxύος.
Η ενίσχυση μιας τάσεως ή μιας ισxύος στη χαμηλή ή την υψηλή συχνότητα επιτυγχάνεται με ειδικές ηλεκτρονικές λυχνίες ή κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορς) κατάλληλα συνδεσμολογημένες με στοιχεία κυκλώματος, που είναι σε θέση να αvαδείξουν κάθε φορά τον ενισχυτικό ρόλο των λυχνιών.
Ανάλογα με κάθε συγκεκριμμένη επιδίωξη ενίσχυσης κατασκευάζεται και ο ανάλογος ενισχυτής. Ετσι διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων διατάξεων: τους ενισχυτές τάσεως και τους ενισχυτές ισxύος. Κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές ενισχυτών διαιρείται σε ενισχυτές τάσεως ή ισχύος, χαμηλής ή υψηλής συχνότητας. Τέλος ανάλογα με τα ειδικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιτυχία της ενίσχυσης, διακρίνουμε ενισχυτές τάσεως χαμηλής συχνότητας με αντιστάσεις ή ενισχυτές ισχύος υψηλής συχνότητας με συντονισμένα κυκλώματα Κ.Ο.Κ.
Ο όρος λοιπόν "ενισχυτής" υποδεικνύει απλά τη βασική λειτουργία που επιτυγχάνει μια ηλεκτρονική διάταξη. Αν θέλουμε να την καθορίσουμε στον ακριβή της ρόλο, πρέπει τον όρο "ενισχυτής" να τον συμπληρώσουμε και με την ειδική επιδίωξη της διάταξης, Π.χ. χαμηλής συχνότητας. ή υψηλής συχνότητας και ακόμα να υποδείξουμε και τα ειδικά μέσα σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση, αντιστάσεις, μετασχηματιστές Κ.λπ.
Συνήθως μια πλήρης ενισχυτική διάταξη αποτελείται από δύο διαφορετικά τμήματα. Από ένα τμήμα που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες λυχνίες, με προορισμό να ενισχύσουν μια μικρή τάση στην επιθυμητή στάθμη, και από ένα δεύτερο τμήμα, που χρησιμοποιεί την ενισχυμένη αυτή τάση για να διεγερθούν τα πλέγματα των λυχνιών και ν' αποδώσουν ενισχυμένη ισχύ. Το πρώτο τμήμα λέγεται και τμήμα προενίσχυσης η ενίσχυσης τάσης. Το δεύτερο τμήμα αποτελεί τον ενισχυτή ισχύος.
Ο ενισχυτή ς τάσεως βασικά σχεδιάζεται για να παράσχει μια μεγάλη τιμή τάσης εξόδου στα άκρα της σύνθετης αντίστασης φορτίου. Η σύνθετη αντίσταση φορτίου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ώστε να παράσχει την μεγαλύτερη χρησιμοποιήσιμη τάση. Ενας τέτοιος ενισχυτής δέχεται σήματα της τάξης των μν και το ενισχύει αρκετά ώστε να οδηγήσει την οδηγό Βαθμίδα ενός ενισχυτή ισχύος ή να οδηγήσει ένα ρελαί ή ένα ενδεικτικό όργανο. Σπάνια οι ενισχυτές αυτοί αποτελούνται από μια βαθμίδα, συνήθως αποτελούνται από δύο ή περισσότερες βαθμίδες ώστε να δίνουν ικανοποιητική ενίσχυση τάσης σήματος.
Ο ενισχυτής ισχύος ακουστικής συχνότητας χρησιμοποιείται, για να ενισχύσει ή να αυξήσει την ισχύ ενός σήματος εισόδου ακουστικής συχνότητας (AF). Αυτός διαφέρει από έναν ενισχυτή τάσης στο ότι ενισχύεται το ρεύμα αντί της τάσης. Πρακτικά όλοι οι ενισχυτές ισχύος ακουστικής συχνότητας χρησιμοποιούν στη έξοδο σύζευξη μετασχηματιστή.
Σ' ένα ενισχυτή ισχύος για την μεταφορά της μέγιστης ισχύος η σύνθετη αντίσταση φορτίου (γενικά η σύνθετη αντίσταση του πρωτεύοντος του μετ /στή εξόδου) θα πρέπει να είναι ίση με την δυναμική αντίσταση ανόδου της λυχνίας. Ενας κατάλληλα σχεδιασμένος μετ/στής προσφέρει μια πολύ εύκολη μέθοδο παροχής προσαρμογής σύνθετης αντίστασης, εφόσον με επιλογή του κανονικού λόγου σπειρών, σχεδόν οποιοδήποτε φορτίο μπορεί να ανακλά τη σωστή σύνθετη αντίσταση στο ανοδικό κύκλωμα της λυχνίας.


Βαθμολογία: *** από 1 μέλη.

TinyPortal © 2005-2011